Wat te doen bij/Meest gestelde vragen

CAO NBBU:

Renew Payroll is aangesloten bij de branchevereniging NBBU
Je kunt hier de CAO downloaden.

Kan ik Renew Payroll altijd bereiken?

Wij zijn via e-mail altijd bereikbaar (backoffice@renewpayroll.nl).

Telefonisch via 0165-745410 gedurende kantooruren (8:30-17:30). Daarna wordt je ingesproken bericht doorgemaild. Wij bellen je hierna op de eerstvolgende werkdag terug.

Wij hebben persoonlijk, telefonisch, face-to-face of per e-mail contact met onze medewerkers. Financiële zaken worden geautomatiseerd verwerkt.

Ik ben ziek, wat moet ik doen?

Bij ziekte informeer je, altijd vóór 09.30 uur, de inlener maar ook Renew Payroll. Als je zelf niet in staat bent je ziek te melden, kun je dit door iemand anders laten doen.

Renew Payroll zorgt voor de betaling, want wij zijn de juridisch werkgever. Wij zijn hiervoor verzekerd.

Wanneer betaalt Renew Payroll de lonen uit?

Renew salariskaart 

Wordt mijn loon doorbetaald als ik een dag vrij neem of weken met vakantie ga?

Wij betalen je loon gewoon door. Stuur een e-mail met verzoek tot uitbetalen van de opgebouwde vakantie uren naar: backoffice@renewpayroll.nl  met daarbij aangegeven op welke dagen je deze wilt laten uitbetalen. Op uw loonspecificatie staat rechts onderaan aangegeven wat uw huidige opgebouwd aantal uur is.

Wat ga ik verdienen?

Je salaris krijgen we door via de relatie/ inlener waar je werkzaam bent. Wij hanteren altijd de lonen van bij de inlener geldende Cao of minimaal het wettelijke minimumloon.

Heb je een vraag over de Cao en/ of lonen neem dan contact op met onze backoffice op telefoonnummer 0165-745410 of per e-mail backoffice@renewpayroll.nl

Krijg ik de loonstrook/ jaaropgave van Renew Payroll?

Je loonstrook komt bij ons vandaan, en je ontvangt deze per e-mail, het versturen gebeurt in de week van betaling. Via de portal op onze website kan je ook je loonstroken inzien of downloaden.

Jaarlijks ontvang je van ons ook een jaaropgave per e-mail, deze wordt in februari van het nieuwe jaar toegestuurd.

Omdat de loonspecificaties per e-mail worden verzonden is het belangrijk dat wij altijd het juiste e-mail adres van je in onze administratie hebben.

Is de inlogportal beveiligd?

Ja, wij werken conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Je ontvangt bij het begin van je werkzaamheden een e-mail met inlogcode uit ons computersysteem. Wij kunnen deze code niet beïnvloeden of inzien. Als je de code kwijt bent kunnen wij het systeem wel een nieuwe code naar je toe laten sturen.

Hoe werkt het met pensioenregeling?

Zodra je voldoet aan de voorwaarden van toetreding van het bedrijfstakpensioenfonds STIPP ga je pensioen opbouwen. Voor meer informatie neem contact op met onze backoffice, zie NBBU Cao artikel 31 of bekijk: https://www.stippensioen.nl/

Hoe kan ik veilig een kopie van mijn ID kaart of Paspoort toesturen?

Dit kun je digitaal doen, via een veilige app van de overheid, de KopieID app. Het werkt als volgt:

Hoe maak ik met de KopieID app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs?

Met de KopieID app maak je met je smartphone een veilige kopie van je identiteitsbewijs (ID-bewijs) of paspoort.

Veilige kopie met KopieID app

Met de KopieID app kun je in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. In verband met dat we je nieuwe werkgever worden/ zijn, graag het BSN nummer zichtbaar laten! Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen.
KopieID app downloaden
Je kunt de KopieID app downloaden in de Apple App StoreGoogle Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
(vergeet niet, je moet 2 x de app gebruiken, bij ID-bewijs 1x voorzijde – 1x achterzijde, bij Paspoort 1x bladzijde met je pasfoto en 1x bladzijde met je BSN nummer erop).

Je mailt via de app de kopie door aan: backoffice@renewpayroll.nl

Anti-discriminatie beleid bij de werving en selectie

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van Renew Payroll BV is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat Renew Payroll BV verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van Renew Payroll BV ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 3. Handelen door de medewerkers:
 4. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
 5. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
 6. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Standpunt van Renew Payroll BV

 1. Renew Payroll BV wijst iedere vorm van discriminatie af.
 2. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
  • Een legitiem doel Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
  • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
  • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
  • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
 3. Renew Payroll BV tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

Handelen door de medewerkers

 1. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 2. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij de officemanager
 3. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij de officemanager. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij onze directie.

Verantwoordelijkheden van werkgever

Renew Payroll BV is verantwoordelijk voor:

 1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
 2. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:
  • geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid.
  1. Nieuwe medewerkers binnen Renew Payroll BV, deze worden geïnformeerd tijdens de onboarding
  2. Nieuwe medewerkers werkzaam bij inlener, deze worden geïnformeerd voor aanvang van werkzaamheden over het anti discriminatiebeleid.
  3. Huidige werknemers Renew Payroll BV, periodiek tijdens werkoverleggen.
  4. Nieuwe inleners tekenen voor ontvangst van de algemene voorwaarden NBBU, waarin Artikel 20.2 verwijst naar anti-discriminatie
   • goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. Dit gebeurt door de aanlevering van de poster van NBBU en het bespreken hiervan
   • voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminerend verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren. Dit gebeurt door de aanlevering van de poster van NBBU en het bespreken hiervan.
 3. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

Staat uw vraag er niet tussen?

 • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid